บทที่ 1 ข้อมูลใกล้ตัว

บทที่ 2 รู้จักกับวิทยาการคำนวณ

บทที่ 3 แนวคิดเชิงออกแบบ

บทที่ 4 การรวบรวมข้อมูล

บทที่ 5 การสำรวจข้อมูล

บทที่ 6 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา

บทที่ 7 การทำนายเชิงตัวเลข

บทที่ 8 การทำนายเชิงหมวดหมู่

บทที่ 9 การทำข้อมูลให้เป็นภาพ

บทที่ 10 โครงการวิทยาการคำนวณ