สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วม ในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างภาพกราฟิกด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เรื่องที่ 1 พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม AdobePhotoshop CS3
เรื่องที่ี 2 การทำงานกับไฟล์ภาพ
เรื่องที่ 3 การเลือกพื้นที่บนรูปภาพ(Selection)
เรื่องที่ 4 การสร้างรูปแบบตัวอักษรและข้อความ
เรื่องที่ 5 การใช้งานเลเยอร์ (Layer)
เรื่องที่ 6 การวาดภาพกราฟิก
เรื่องที่ 7 การสร้างเอฟเฟ็คพิเศษให้ภาพด้วยฟิลเตอร์ Filter
เรื่องที่ 8 การสร้างภาพเคลื่อนไหว