Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

ติดต่อ โทร 062-4429429
ยินดีต้อนรับเข้าสู่...บทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
by มรกต ทิพย์สุวรรณ - Tuesday, 4 April 2017, 7:07 PM
 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่...

บทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เรื่อง การสร้างภาพกราฟิกด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

รายวิชาเพิ่มเติม คอมพิวเตอร์1 รหัสวิชา ง 31241

 

ติดต่อครู โทร 062-4429429

 

Skip available courses

Available courses

บทที่ 1 ข้อมูลใกล้ตัว

บทที่ 2 รู้จักกับวิทยาการคำนวณ

บทที่ 3 แนวคิดเชิงออกแบบ

บทที่ 4 การรวบรวมข้อมูล

บทที่ 5 การสำรวจข้อมูล

บทที่ 6 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา

บทที่ 7 การทำนายเชิงตัวเลข

บทที่ 8 การทำนายเชิงหมวดหมู่

บทที่ 9 การทำข้อมูลให้เป็นภาพ

บทที่ 10 โครงการวิทยาการคำนวณ

สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วม ในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างภาพกราฟิกด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เรื่องที่ 1 พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม AdobePhotoshop CS3
เรื่องที่ี 2 การทำงานกับไฟล์ภาพ
เรื่องที่ 3 การเลือกพื้นที่บนรูปภาพ(Selection)
เรื่องที่ 4 การสร้างรูปแบบตัวอักษรและข้อความ
เรื่องที่ 5 การใช้งานเลเยอร์ (Layer)
เรื่องที่ 6 การวาดภาพกราฟิก
เรื่องที่ 7 การสร้างเอฟเฟ็คพิเศษให้ภาพด้วยฟิลเตอร์ Filter
เรื่องที่ 8 การสร้างภาพเคลื่อนไหว

 


Skip courses